Dranken

Begin dit jaar sloot Pensioenfonds Dranken zich aan bij Pensioenfonds Detailhandel. Op 1 januari 2019 is de waarde van alle (opgebouwde) pensioenen overgedragen. Dit betekent  dat werknemers vanaf dat moment hun pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Detailhandel en pensioengerechtigden hun uitkering van dit fonds ontvangen.

Waarom deze overstap?
Pensioenfonds Dranken stapt over omdat de kosten per deelnemer bij Pensioenfonds Detailhandel lager zijn en de pensioenbelangen beter behartigd zijn. Lees meer over onze pensioenregeling

Welkom
Pensioenfonds Detailhandel heet nieuwe deelnemers, werkgevers en pensioengerechtigden alvast van harte welkom. Natuurlijk doen we er alles aan om hun pensioen zo goed mogelijk te regelen.

Rekencijfers
De hoogte van de premie is 22,5%.
De verdeling van dit percentage conform cao is:

 • Werkgeversdeel 63,70%
 • Werknemersdeel  36,30%

De franchise 2019 is €18.929;-. De pensioengrondslag is loon Wsfv op jaarbasis tot € 55.927;-, minus de franchise.

Wat betekent dit voor u?

 • Bent u werkgever?
  Dan heeft u medio december een brief van ons gekregen. Daarin leest u hoe u de benodigde gegevens bij ons aanlevert.
 • Bent u deelnemer?
  Dan krijgt u van ons een brief zodra wij uw salarisgegevens van uw werkgever hebben ontvangen. Dat is waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2019.
 • Bent u pensioengerechtigde?
  Dan heeft u in januari een brief van ons gekregen. Daarin leest u meer over uw uitkering en de betaaldata.
 • Bent u ex-deelnemer?
  Dan krijgt u in maart een brief.

De overgang van Pensioenfonds Dranken naar Pensioenfonds Detailhandel is een feit.
Vanaf 1 januari van dit jaar is de pensioenopbouw en de pensioenuitkering in handen van Pensioenfonds Detailhandel.
Met de overheveling van de opgebouwde pensioenen is men nog volop bezig. Nadat dit proces definitief is afgehandeld zal Pensioenfonds Dranken worden opgeheven.

Goed nieuws.

Uit de eindberekeningen op 31 december 2018 bleek dat de dekkingsgraad van pensioenfonds Dranken, zoals verwacht, hoger was dan die van Pensioenfonds Detailhandel.
In de overeenkomst tussen de twee fondsen is bepaald dat bij een zogeheten overschot, het pensioen van de deelnemers van pensioenfonds Dranken mag worden verhoogd. Hoe hoog dat bedrag/percentage precies zal worden en vanaf welke maand in 2019 deze verhoging zal ingaan is nog niet bekend. Dit zal uiterlijk in kwartaal 4 van 2019, per brief aan alle deelnemers van het voormalig pensioenfonds Dranken, bekend worden gemaakt.

(Note: De indexatie van 0,1% die het pensioenfonds Detailhandel inmiddels aan haar deelnemers heeft toegekend, gaat over 2018 en staat hier dus los van.)

Dranken

Werkgevers:  ca. 300
Deelnemers: ca. 4600
Pensioengerechtigden: ca. 4000
Ex-deelnemers: ca. 13.000
Pensioenuitvoerder:

 • tot 1-1-2019: AGH in Rijswijk
 • na 1-1-2019: TKP Pensioen in Groningen

Overgang van Dranken naar Pensioenfonds Detailhandel
Bedrijfstak pensioenfonds Dranken (BPF Dranken) is begin 2019 overgegaan naar Pensioenfonds Detailhandel. Er veranderen een aantal zaken, zoals de verschillen in het loonbegrip en wijzigingen in de pensioengrondslagen. Deze veranderingen worden hieronder uitgelegd.

Loonbegrip
In het pensioenreglement wordt beschreven welk deel van het salaris wordt gezien als pensioengevend loon. De omschrijving van het pensioengevend loon kan dus verschillen per pensioenfonds.

De verschillen tussen de regelingen van BPF Dranken en Pensioenfonds Detailhandel zijn als volgt:

Onder het pensioengevend loon van BPF Dranken wordt verstaan;

– Het vaste (jaar)salaris verhoogd met vakantiegeld (8%);
– Overige salarisdelen zoals;

 • Dertiende maand;
 • Eindejaarsuitkeringen;
 • Ploegentoeslagen;
 • Provisies;
 • Overwerkgeld

Onder het pensioengevend loon van Pensioenfonds Detailhandel wordt verstaan; alle looncomponenten zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen, of het uniform loonbegrip, ook wel het SV-loon genoemd. Let op: het werknemersdeel van de pensioenpremie telt niet mee in de bepaling van het SV-loon.

Uitzonderingen zijn ook;

 • Uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de WAO, WIA, WW en hierop door de werkgever verstrekte aanvullingen
 • Een door de werkgever ter beschikking gestelde auto;
 • Het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de pensioendatum;
 • Uitkeringen uit levensloop.

Zoals u ziet zijn er een aantal belangrijke verschillen die gevolgen (kunnen) hebben op de hoogte van het loon dat u door moet geven.

Wilt u meer informatie over het loonbegrip, dan vindt u dit in het desbetreffende pensioenreglement.

 • BPF Dranken art 2.1
 • BPF DTL art 1.17

Ook de manier waarop u uw gegevens bij het Pensioenfonds Detailhandel moet aanleveren is anders dan u gewend was bij BPF Dranken.

Aanlevering en verwerking loongegevens
Tot 2019 leverde u de loongegevens aan in het begin van het jaar. Het pensioenfonds herrekende de gegevens tot jaarbedragen en pensioengrondslagen.

Bij Pensioenfonds Detailhandel dient u voor elke verloningsperiode een pensioenaangifte in. Een pensioenaangifte kunt u rechtstreeks vanuit uw salarispakket naar ons toezenden. Hoe dat werkt, leest u op www.pensioenfondsdetailhandel.nl/werkgevers

Pensioenfonds Detailhandel zal op basis van de aangeleverde gegevens de pensioengrondslagen berekenen. Dit doet Pensioenfonds Detailhandel op basis van de VCR-methode.

Wilt u dat er pensioenopbouw plaatsvindt over het salaris vanaf €  55.927,– tot 107.593,– dan kunt u deelnemen aan de aanvullende regeling. Met deze regeling bouwen uw werknemers pensioen op over het salaris boven het maximumloon Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Wilt u hier gebruik van maken of bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.