Engagement

Pensioenfonds Detailhandel stimuleert de ondernemingen waarin ze belegt om goed te zijn voor het milieu, de maatschappij en de mensen binnen het bedrijf.

Wanneer het pensioenfonds vindt dat ondernemingen een beter beleid kunnen voeren op dat gebied dan worden deze daartoe aangespoord door het Pensioenfonds.

Het engagementbeleid betreft een groot aantal thema’s en onderwerpen op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance waar op jaarbasis prioriteit aan wordt gegeven. Thema’s:

2017 stond voor wat betreft engagement in het teken van een aantal belangrijke thema’s:

  • Klimaatverandering: engagement op het vlak van milieu richtte zich nog steeds grotendeels op klimaatverandering. De leidraad vormden de richtlijnen die door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) van de Financial Stability Board zijn gepubliceerd. Het doel van deze richtlijnen is om ervoor te zorgen dat bedrijven en beleggers op een meer consistente wijze verslag doen van analyses die van belang zijn voor het milieu. Daarnaast was BMO GAM actief betrokken bij het opzetten van Climate Action 100+, een initiatief om mondiale samenwerking tussen beleggers tot stand te brengen en zo de betrokkenheid bij dit thema te vergroten.
  • Arbeidsomstandigheden: in 2017 is opnieuw aandacht besteed aan arbeidsnormen, waarbij de focus lag op de toeleveringsketen. In het kader van deze activiteiten ging BMO GAM ook namens dit pensioenfonds langs bij fabrieken en distributiecentra in het Verenigd Koninkrijk om een beter beeld te krijgen van de arbeidsomstandigheden. Dit na beschuldigingen van slechte arbeidspraktijken. Corporate Governance: in 2017 sprak BMO GAM ook namens dit pensioenfonds bedrijven aan op diverse kwesties met betrekking tot ondernemingsbestuur. Bij een deel van deze engagement vormden bedrijfsspecifieke kwesties die op aandeelhoudersvergaderingen aan bod kwamen het uitgangspunt. Daarnaast zijn er nog een aantal andere engagementprojecten voltooid, onder meer over de manier waarop bedrijven in de VS reageren op moties van aandeelhouders waar een meerderheid vóór is, over de beloning van uitvoerende bestuurders in het VK, en over bestuurseffectiviteit bij Indiase bedrijven. Voor dit laatste project is een bezoek aan de regio gebracht om een goed beeld te krijgen van de situatie en is BMO GAM in gesprek gegaan met toezichthouders in de sector en andere marktpartijen.

Stemmen

Er wordt door het pensioenfonds een actief (wereldwijd) stembeleid uitgevoerd. Dit gebeurt in samenwerking met BMO GAM. BMO GAM bundelt de stemrechten van meerdere beleggers om zodoende nog meer invloed te kunnen hebben op die ondernemingen. Met betrekking tot het stemmen volgt het pensioenfonds de “algemene richtlijnen corporate governance” van BMO GAM. Het pensioenfonds oefent hier invloed op uit doordat een vertegenwoordiger van het pensioenfonds zitting heeft in de MVO-klantengroep van BMO GAM en er een jaarlijkse consultatieronde van BMO GAM langs haar partners/ klanten plaatsvindt.

Een actief stembeleid maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de dialoog die met ondernemingen wordt gevoerd. Voorafgaand aan aandeelhoudersvergaderingen wordt proactief met ondernemingen contact gezocht om de verwachtingen te delen en kwesties te adresseren. In het geval van een tegenstem (of bij onthouding) wordt dit veelal na afloop

Resultaten MVB-beleid 2017

Engagement

Binnen de beleggingsportefeuille van Pensioenfonds Detailhandel zijn in 2017 487 ondernemingen uit de aandelenportefeuille aangesproken, wat 150 keer resultaat heeft opgeleverd. Binnen de bedrijfsobligatieportefeuille is met 211 ondernemingen de dialoog gezocht, wat in 87 gevallen tot positieve verandering heeft geleid.

Voorbeelden van dergelijke engagementprojecten die namens Pensioenfonds Detailhandel in 2017 zijn gevoerd:

Project: kleding en textiel

Circulaire economie: aangezien grondstoffen steeds schaarser worden, is het essentieel dat ondernemingen hier goed op in kunnen springen. Het concept van een circulaire economie is om beschikbare materialen optimaal te benutten en ondernemingen in diverse sectoren gaan zich hier steeds meer op concentreren. We zijn vooral geïnteresseerd in de ontwikkeling van een aantal kledingmerken op dit gebied en we zullen ons met BMO GAM richten op de strategieën en methoden die ondernemingen binnen deze sector implementeren ten aanzien van de circulaire economie. Wij streven ernaar om “best practices’ te identificeren en te bevorderen op het gebied van het gebruik van hulpbronnen binnen de sector.

Project: Corporate governance in de Verenigde Staten

De reactie van bedrijven op moties van aandeelhouders waar een meerderheid voor is. Als onderdeel van onze voortgaande inspanning om bij Amerikaanse emittenten meer verantwoording aan en inlevingsvermogen in de aandeelhouders te stimuleren, wordt met dit project ondernemingen in kaart brengen waar bepaalde moties de steun van de meerderheid hebben gekregen, maar waar vooralsnog geen veranderingen zijn doorgevoerd. We gaan dan in gesprek met de betreffende ondernemingen en dringen aan op een plan om op de zorgpunten van beleggers te reageren en om in de toekomst een grotere bereidheid tot luisteren aan de dag te leggen.

Praktijkvoorbeeld: Energiebedrijven gaan methaanuitstoot sneller verminderen en de opvang en opslag van CO2 versnellen

Waarom?
In de aanloop naar de klimaattop in Marrakesh, Marokko, stond het vierde kwartaal van 2016 vooral in het teken van de klimaatverandering en het hierop volgende klimaatakkoord van Parijs. Eén van de belangrijkste afspraken uit dit akkoord is dat de aarde maximaal 2 graden warmer mag worden. Landen moeten daarom laten zien dat ze elke vijf jaar genoeg hebben gedaan om hun uitstoot te verminderen.

Wat & hoe?
Daarom heeft Pensioenfonds Detailhandel tijdens het OGCI (Oil and Gas Climate Initiative, een initiatief van tien olie- en gasmaatschappijen om samen de CO2-uitstoot tegen te gaan) intensieve gesprekken gevoerd met de CEO’s van deze energiebedrijven.

Resultaat:
Dit heeft ervoor gezorgd dat het OGCI beloofd heeft de methaanuitstoot van de sector sneller te verminderen en de inzet van technologie voor opvang en opslag van CO2 te versnellen. Daarnaast is bij de conferentie aan de topmannen gevraagd om meer inzicht te geven in hun aanpak om de opwarming van de aarde onder de 2°C te realiseren.

Project: Emissiebeheer in de auto-industrie

De auto-industrie staat met de opkomst van alternatieve vervoersmiddelen, zoals elektrische auto’s, naast ook geavanceerde vervoersoplossingen als zelfrijdende auto’s en deelauto’s aan de vooravond van een ingrijpende transformatie. Aan de autofabrikanten het verzoek om, met het oog op deze potentiele radicale verandering in de sector, verder te kijken dan de wet- en regelgeving en de CO2-uitstoot van het autopark te evalueren. Er wordt aangedrongen op ambitieuze streefdoelen en op de ontwikkeling van een lange termijn bedrijfsmodel dat leidt tot een transportsector die past bij de internationale afspraken over CO2-reductie.

Kwartaalverslagen engagement