Financiën

Financiën

Om aan zijn doelstelling te kunnen voldoen, heeft het pensioenfonds de beschikking over de beleidsinstrumenten: premies, toeslagen, beleggingen en de pensioenregeling.

Premies De pensioenregeling is een collectieve vaste bijdrageregeling met een premie die voor een periode van vijf jaar, eindigend ultimo 2016, wordt vastgesteld. Jaarlijks wordt vastgesteld of deze premie nog voldoet aan de wet- en regelgeving.

Premie verplichte pensioenregeling 2018 In 2018 is de premie 21,6% van de pensioengrondslag (2017: 21,6%). De pensioengrondslag is het loon op basis van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) met een maximum van € 54.614,- (2017: € 53.701,-) en verminderd met de franchise van € 13.101,-.

Premie aanvullende pensioenregeling 2018 Werkgevers hebben de mogelijkheid om hun werknemers pensioen op te laten bouwen voor hun inkomen dat boven het maximum loon Wfsv ligt, tot een maximum van  €105.075,- (2017). Dit wordt ook wel de aanvullende pensioenregeling of excedentregeling genoemd. De opbouwpercentages en toeslagen voor de aanvullende pensioenregeling zijn gelijk aan die van de verplichte pensioenregeling.

De premie voor de aanvullende pensioenregeling is voor de periode 2013-2016 vastgesteld op 22,2%. In 2017 is de premie 24,7% van de excedentpensioengrondslag. De werkgever mag dan niet meer dan honderd werknemers hebben die deelnemen aan de aanvullende pensioenregeling. Heeft de werkgever meer dan honderd werknemers die deelnemen aan de aanvullende pensioenregeling, dan kan het pensioenfonds een afwijkend premiepercentage vaststellen. Hierbij wordt dan rekening gehouden met de gemiddelde leeftijd en de man/vrouw-samenstelling van de betreffende deelnemers. De werkgever kan een eventueel hogere premie op het loon van de werknemer inhouden, voor zover dat met de werknemer is afgesproken. Wil een werkgever gebruikmaken van de aanvullende pensioenregeling, dan sluit het pensioenfonds met deze werkgever een uitvoeringsovereenkomst. Hierin worden de voorwaarden vastgelegd voor deelname aan de aanvullende pensioenregeling. Ook wordt bepaald in hoeverre het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement van toepassing zijn.

Indexering De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Detailhandel is de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden en geeft
 de verhouding weer tussen de bezittingen en verplichtingen van het fonds. AIs de dekkingsgraad 100 procent is, dan is er precies genoeg geld
 om alle pensioenen te betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter de financiële situatie. 

Wanneer de beleidsdekkingsgraad tussen de 110 en 125 procent komt, mag Pensioenfonds Detailhandel van de overheid kijken naar indexering en pas vanaf 125 procent kan het pensioen volledig aan de prijsindexatie worden aangepast waardoor koopkracht behouden blijft. 

Vanwege de voorwaardelijkheid van het toeslagenbeleid is het dus niet zeker of en in hoeverre er toeslagen worden verleend. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. De hoogte van de toeslagverlening vergt een jaarlijks bestuursbesluit.