Je komt te overlijden

Naast je ouderdomspensioen bouw je ook partner- en wezenpensioen op. Wanneer je komt te overlijden, heeft je partner recht op partnerpensioen en je kinderen krijgen tot maximaal 27 jaar wezenpensioen. Het partnerpensioen is dus de verzamelnaam.

Wat wordt er onder partner verstaan:

  • Je echtgenoot of echtgenote;
  • De persoon met wie je een geregistreerd partnerschap hebt;
  • Maar ook de persoon met wie je samenwoont en met wie jij een ‘gezamenlijke huishouding’ voert.

Hoeveel krijgt mijn partner?
Het partnerpensioen is maximaal 70% van het ouderdomspensioen dat je krijgt wanneer je met pensioen zou gaan. Bij overlijden na pensionering krijgt je partner ook 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Wanneer wordt partnerpensioen uitgekeerd?
Dit gaat in vanaf de eerste dag van de maand nadat je bent overleden. Voor de uitkering van het partnerpensioen maakt het geen verschil of je voor of na je pensioengerechtigde leeftijd komt te overlijden. Het maakt ook niet uit of je partner over een eigen inkomen beschikt.

De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie over partnerpensioen.

ANW-regeling
Als je overlijdt, heeft je partner misschien ook recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid, de zogeheten ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vind je hier meer informatie over.

Na je overlijden ontvangen je kinderen wezenpensioen
Naast je ouderdomspensioen bouw je ook wezenpensioen op. Wanneer je komt te overlijden, hebben je kinderen mogelijk recht op wezenpensioen. Dit geldt voor kinderen tot 18 jaar. Voor studerende kinderen loopt het wezenpensioen onder bepaalde voorwaarden tot 27 jaar door. Je kinderen ontvangen automatisch een aanvraagformulier.

Wat bedoelen we met kinderen? Met kinderen wordt bedoeld:

  • Je eigen en geadopteerde kind(eren);
  • Stief- en pleegkinderen die je onderhoudt en opvoedt.

Hoogte wezenpensioen
Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen als je tot je pensionering bij Pensioenfonds Detailhandel pensioen zou opbouwen. Elk kind ontvangt wezenpensioen. Als er meer dan vijf kinderen zijn die recht hebben op wezenpensioen, wordt het totaal van vijf wezenpensioenen gelijkelijk over alle kinderen verdeeld. Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan 40% van het partnerpensioen.

De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie over wezenpensioen.

Tot wanneer ontvangt een kind wezenpensioen?
Als je komt te overlijden krijgen jouw kinderen tot hun 18 jaar een wezenpensioen. Voor studerende kinderen (die per week meer dan 20 uur dagonderwijs of een beroepsopleiding volgen) loopt het wezenpensioen tot 27 jaar door. Pensioenfonds Detailhandel neemt na ontvangst van de overlijdensmelding contact op met de nabestaanden.

VRAGEN? Neem contact op met de Pensioendesk. 0800 – 1972 deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl

2020-03-11T14:00:01+01:0016 mei 2018|