U komt te overlijden

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partner- en wezenpensioen op. Wanneer u komt te overlijden, heeft uw partner recht op partnerpensioen en uw kinderen krijgen wezenpensioen. Het partnerpensioen is dus de verzamelnaam.

Wat wordt er onder partner verstaan:

  • Uw echtgenoot of echtgenote;
  • De persoon met wie u een geregistreerd partnerschap heeft;
  • Maar ook de persoon met wie u samenwoont en met wie u een ‘gezamenlijke huishouding’ voert.

Hoeveel krijgt mijn partner?
Het partnerpensioen is maximaal 70% van het ouderdomspensioen dat u krijgt wanneer u met pensioen zou gaan. Bij overlijden na pensionering krijgt uw partner ook 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen.

Wanneer wordt partnerpensioen uitgekeerd?
Dit gaat in vanaf de eerste dag van de maand nadat u bent overleden. Voor de uitkering van het partnerpensioen maakt het geen verschil of u voor of na uw pensioengerechtigde leeftijd komt te overlijden. Het maakt ook niet uit of uw partner over een eigen inkomen beschikt.

De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie over partnerpensioen.

ANW-regeling
Als je overlijdt, heeft je partner misschien ook recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid, de zogeheten ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vind je hier meer informatie over.

Na uw overlijden ontvangen uw kinderen wezenpensioen
Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook wezenpensioen op. Wanneer u komt te overlijden, hebben uw kinderen mogelijk recht op wezenpensioen. Dit geldt voor kinderen tot 18 jaar. Voor studerende kinderen loopt het wezenpensioen onder bepaalde voorwaarden uiterlijk tot 27 jaar door. Uw kinderen ontvangen automatisch een aanvraagformulier.

Wat bedoelen we met kinderen?
Met kinderen wordt bedoeld:

  • Uw eigen en geadopteerde kind(eren);
  • Stief- en pleegkinderen die u onderhoudt en opvoedt.

Hoogte wezenpensioen
Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen als u tot uw pensionering bij Pensioenfonds Detailhandel pensioen zou opbouwen. Elk kind ontvangt wezenpensioen. Als er meer dan vijf kinderen zijn die recht hebben op wezenpensioen, wordt het totaal van vijf wezenpensioenen gelijkelijk over alle kinderen verdeeld. Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Ieder kind krijgt dan 40% van het partnerpensioen.

De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie over wezenpensioen.

Tot wanneer ontvangt een kind wezenpensioen?
Als u komt te overlijden krijgen uw kinderen tot hun 18 jaar een wezenpensioen. Voor studerende kinderen (die per week meer dan 20 uur dagonderwijs of een beroepsopleiding volgen) loopt het wezenpensioen tot uiterlijk 27 jaar door. Pensioenfonds Detailhandel neemt na ontvangst van de overlijdensmelding contact op met de nabestaanden.

VRAGEN?
Neem contact op met de Pensioendesk. 0800 – 1972 deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl

2020-03-11T14:07:34+01:0004 juni 2018|