Privacyverklaring

Pensioenfonds Detailhandel verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de pensioenovereenkomst uit te kunnen voeren, maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze diensten te kunnen verbeteren. Als uw werkgever verplicht bij ons is aangesloten, dan brengt de wet mee dat wij hiervoor gegevens van u en van andere partijen moeten ontvangen. Is uw werkgever om een andere reden aangesloten, dan is deze verplichting contractueel vastgelegd.

Afhankelijk van uw situatie kunnen wij van de volgende partijen gegevens over u en/of uw dienstverband ontvangen:

 •  Basisregistratie Personen (BRP)
 •  (Voormalige) werkgever(s)
 •  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 •  Kamer van Koophandel (KvK)
 •  Andere pensioenuitvoerders

Wij kunnen de volgende (bijzondere) (persoons)gegevens verwerken:

 • Voor- en achternamen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pensioennummer
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerlijke staat
 • Gegevens over uw (voormalige) dienstverband(en)
 • Salaris
 • Aanspraken / pensioenrecht
 • Indicatie gemoedsbezwaard
 • Biometrische gegevens, als u een kopie van uw identiteitsbewijs heeft verstrekt
 • Gegevens over arbeidsongeschiktheid
 • Gegevens over uw kinderen
 • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Voorkeurstaal

Waarom we uw gegevens nodig hebben

 • Pensioenfonds Detailhandel is wettelijk verplicht om de pensioenovereenkomst uit te voeren. Om dit op de juiste wijze te kunnen doen verwerken we uw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:
 • Uitvoering van pensioen- en uitkeringswet- en regelgeving
 • Vaststellen van de hoogte van en uitbetaling van pensioenaanspraken en -uitkeringen
 • Berekenen, vastleggen en innen van premies bij werkgevers
 • Behandelen van geschillen
 • Voorkoming van fraude
 • Statistische analyses
 • Adequate communicatie met u als deelnemer

Delen met andere partijen
Pensioenfonds Detailhandel deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pensioenfonds Detailhandel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Pensioenfonds Detailhandel verwerkt uw gegevens niet buiten de EU.

De uitvoering van de pensioenadministratie heeft Pensioenfonds Detailhandel uitbesteed aan TKP Pensioen B.V. (TKP). TKP beschikt daarom over uw (persoons)gegevens. Pensioenfonds Detailhandel heeft met TKP afspraken gemaakt over de wijze waarop TKP met uw gegevens om gaat, met wie zij uw gegevens mogen delen en hoe TKP uw gegevens moet beveiligen. Om de pensioenadministratie van Pensioenfonds Detailhandel goed uit te kunnen voeren maakt TKP gebruik van verschillende partijen die afhankelijk van uw situatie uw persoonsgegevens ontvangen (subverwerkers). TKP zorgt bij deze subverwerkers voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau zoals afgesproken met Pensioenfonds Detailhandel.

De partijen waarmee uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Toezichthouders
 • Overheidsinstanties
 • Uitkeringsinstanties
 • Incasso-/debiteurenpartijen
 • Herverzekeraars
 • (Voormalige) werkgever(s) en hun gemachtigden
 • Mailingverwerkers/Drukkerijen
 • Archiefopslagen
 • Controlepartijen bijvoorbeeld voor het uitvoeren van looncontroles
 • ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
 • IT Securitybedrijven
 • Onderzoekspartijen
 • Accountants/actuariskantoren voor assurancedoeleinden
 • Andere pensioenuitvoerders

Hoe lang we uw gegevens bewaren
Pensioenfonds Detailhandel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Omdat we te maken hebben met langlopende pensioenverplichtingen kan dat een hele lange periode zijn. We bewaren uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst in ieder geval totdat 25 jaar zijn verstreken na het einde van uw recht op pensioen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij de gegevens.

Opnemen van telefoongesprekken
Pensioenfonds Detailhandel kan telefoongesprekken opnemen. Deze opnames worden onder andere gebruikt voor trainings- en coachingsdoeleinden, maar ook voor onderzoek naar verdachte opdrachten en transacties of voor de bestrijding van fraude. De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden. Binnen de bewaartermijn heeft u recht op een weergave van het telefoongesprek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen (corrigeren). In bepaalde gevallen kunt u ons daarnaast vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke.

Intrekken toestemming
Om uw pensioenregeling goed uit te kunnen voeren hebben wij bepaalde persoonsgegevens uiteraard nodig. Maar dit geldt niet voor alle gegevens die wij verwerken. U kunt ons daarom vragen om uw gegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat wij u bellen of e-mailen of als u een belangrijke persoonlijke reden heeft waarom u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdracht sturen naar deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat op deze kopie de pasfoto(‘s), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer(s) en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming van uw privacy. Pensioenfonds Detailhandel zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachtrecht
Als Pensioenfonds Detailhandel niet voldoet aan uw verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u hiertegen in beroep te gaan bij de rechter.

Beveiliging
Pensioenfonds Detailhandel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies
Pensioenfonds Detailhandel maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring op https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/cookies.

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden
Pensioenfonds Detailhandel behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen.

2020-03-11T14:22:23+01:0011 juli 2018|