Vrijwillige voortzetting

Deelname aan de pensioenregeling kan om verschillende redenen worden beëindigd. De pensioenopbouw bij Pensioenfonds Detailhandel kan tijdelijk vrijwillig worden voortgezet als een werknemer niet direct aan een andere pensioenregeling gaat deelnemen. Daarmee wordt voorkomen dat er een gat ontstaat in de pensioenopbouw. De werknemer houdt daarmee ook recht op voorzieningen (bijvoorbeeld bij overlijden) die gelden voor deelnemers aan deze pensioenregeling.

Voorwaarden
De pensioenopbouw kan vrijwillig worden voortgezet als:

 • de werknemer de bedrijfstak Detailhandel verlaat en hij of zij niet onder een andere pensioenregeling valt; of
 • de werknemer zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder wordt; of
 • de werknemer werkloos is geworden, kan tegen premiebetaling zijn pensioenopbouw voortzetten.

Daarnaast geldt ook dat:

 • de werknemer drie jaar of langer deelnemer is geweest in het Pensioenfonds Detailhandel; en
 • de vrijwillige voorzetting direct aansluit op de beëindiging van het dienstverband; en
 • de vrijwillige voortzetting binnen negen maanden na de beëindiging van het dienstverband moet worden aangevraagd bij het pensioenfonds; en
 • de werknemer moet voor 64 jaar starten met vrijwillige voortzetting. Dit geldt niet als de deelname aan Pensioenfonds Detailhandel is beëindigd om medische redenen.
 • De pensioenopbouw kan maximaal drie jaar vrijwillig worden voortgezet. De werknemer bouwt dan pensioen op volgens de regeling zoals die was op het moment dat het dienstverband werd beëindigd.

Gedeeltelijke vrijwillige voortzetting

Een werknemer die minder gaat verdienen, bouwt ook minder pensioen op. Het pensioen is immers gebaseerd op het inkomen. Om de opbouw van het ouderdomspensioen en partnerpensioen op hetzelfde peil te houden, kan een gedeelte vrijwillig worden voortgezet. Dit kan alleen als de werknemer:

 • gedeeltelijk werkloos wordt: of

bijzonder verlof opneemt, zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof of studieverlof.

Beëindigen
Vrijwillige voortzetting kan alleen worden beëindigd door het sturen van een aangetekende brief naar het pensioenfonds. Daarbij geldt een opzegtermijn van drie maanden. De pensioenrechten die zijn opgebouwd, kunnen eventueel worden overgedragen naar een ander pensioenfonds. Het is niet mogelijk om de vrijwillige voortzetting gedeeltelijk te stoppen of na beëindiging te hervatten.

De vrijwillige voortzetting eindigt zonder opzegging door de werknemer:

 • na een periode van drie jaar;
 • als de pensioenpremies niet op tijd zijn betaald;
 • op de dag voordat de (oud-)werknemer met pensioen gaat; of
 • op de dag van overlijden van de (oud-)werknemer.

Vrijwillige voortzetting bij verlof
Een werknemer die tijdelijk minder gaat verdienen, bouwt ook minder pensioen op. Het pensioen is immers gebaseerd op het inkomen. Om de opbouw van het ouderdomspensioen en partnerpensioen op hetzelfde peil te houden tijdens bijzonder verlof, zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof of studieverlof, kan alleen in die situaties ook vrijwillig worden voortgezet.

Zelfstandige zonder personeel
Bent u een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) in de detailhandel? Dan kunt u deelnemen aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Dit kan voor een periode van maximaal drie jaar. In die periode betaalt u de reguliere pensioenpremie (werknemers- én werkgeversdeel) en profiteert u van alle voordelen van een collectieve pensioenregeling

Premie
De pensioenpremie wordt normaal gesproken door werkgever én werknemer betaald. Bij vrijwillige voortzetting wordt de premie volledig betaald door de werknemer. De premie wordt berekend over het pensioengevend loon, tenzij anders is aangegeven. Kijk voor de premiepercentages bij Premieoverzicht.

Wilt u meer weten over de voorwaarden? Neem dan contact op met de Werkgeversdesk.

Aanvragen
Vrijwillige voortzetting moet binnen negen maanden na beëindiging van het dienstverband worden aangevraagd. Op basis van de aanvraag ontvangt de werknemer een offerte met daarin alle voorwaarden.

2020-03-11T14:04:25+01:0001 juni 2018|