Toegezegde bijdrageregeling

13 december 2019

De verplichte pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel kwalificeert zich, evenals onze aanvullende pensioenregeling, onder internationale verslaggevingsregels (IAS 19) ons inziens als een toegezegde bijdrageregeling (Defined Contribution). Bij de toegezegde bijdrageregeling dient u in de jaarrekening de verschuldigde pensioenpremie als last te verwerken.

Hieronder geven wij u de redenen aan waarom u de pensioenregelingen van Pensioenfonds Detailhandel als toegezegde bijdrageregeling kan kwalificeren.

  1. U bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en past tezamen met andere rechtspersonen dezelfde pensioenregeling(en) toe.
  2. Uit ons pensioenreglement en het voor u geldende uitvoeringsreglement, blijkt dat de enige verplichting die aangesloten ondernemingen jegens ons fonds hebben, bestaat uit het betalen van de jaarlijks verschuldigde premie. Er bestaat voor de aangesloten ondernemingen geen enkele verplichting om eventuele tekorten in ons fonds aan te zuiveren. Evenmin bestaat er enige aanspraak op mogelijk aanwezige overschotten.

Ook als u alleen gehouden bent aan nationale regelgeving (RJ 271) dient u ons inziens de verschuldigde premie als last te verwerken.

Indien u vanwege verslaggevingsvereisten of anderzijds aanvullende gegevens over de pensioenregeling bij Pensioenfonds Detailhandel in uw jaarverslag wenst te vermelden, bevelen wij aan dat u informatie opneemt over:

  • gehanteerde grondslagen van de pensioenregeling;
  • de belangrijkste kenmerken van de regeling en het uitvoeringsreglement;
  • de dekkingsgraad van Pensioenfonds Detailhandel per balansdatum;
  • het voor Pensioenfonds Detailhandel geldende herstelplan, waaruit blijkt dat er geen sprake is van bijstortingen en/of premieverhogingen uit hoofde van herstel.

Deze informatie kunt u ontlenen aan ons jaarverslag en het pensioenreglement. Deze staan op pensioenfondsdetailhandel.nl/publicaties.

2020-03-11T14:41:29+01:0013 december 2019|