Pensioen in 't kort

Pensioen in 't kort

De zorg voor pensioen in uw branche is ondergebracht bij Pensioenfonds Detailhandel. Het pensioenfonds is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties. Vanaf 9 juli 2011 is de pensioenregeling verplicht voor werkgevers die zich voor meer dan 50% van de loonsom bezighouden met de detailhandel. Tot die datum was de pensioenregeling verplicht voor alle werkgevers binnen de detailhandel.

Wie neemt deel aan de regeling?

Iedereen die in de detailhandel werkt, neemt deel aan de pensioenregeling vanaf het moment dat hij in dienst komt of vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer 20 jaar wordt. Zodra de werknemer deelnemer is, begint de opbouw van het pensioen.  

Premie

De premie is vastgesteld tot en met 31 december 2018. Alleen bij zeer ingrijpende en onvoorziene omstandigheden kan de premie eerder worden gewijzigd. Na 2018 kan de premie wijzigen op basis van een aantal vaststaande uitgangspunten. Eventuele overschotten (bij gemiddelde tot goede economische omstandigheden) blijven in het pensioenfonds. 

Collectieve vaste bijdrageregeling

Als de financiële middelen van het pensioenfonds dat toelaten, wordt het pensioen jaarlijks verhoogd met een toeslag (zie Verhoging van pensioenen). Het risico van een premietekort door bijvoorbeeld slechte economische omstandigheden, wordt gedragen door de deelnemers. Het bestuur van het pensioenfonds kan dan besluiten de pensioenopbouw in een jaar te verminderen (minder dan 1,622%). Dit zal alleen in uitzonderlijke gevallen voorkomen. De premie is zo vastgesteld dat deze op basis van de huidige uitgangspunten kostendekkend is. Dit wordt ook wel een collectieve vaste bijdrageregeling genoemd.

Andere risico’s (bijvoorbeeld tegenvallende beleggingsresultaten) worden gezamenlijk gedragen door (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, nabestaanden en het pensioenfonds. Het bestuur van het pensioenfonds kan in dit soort gevallen besluiten om de jaarlijkse toeslagverlening te verminderen. Pas in het uiterste geval worden de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen verlaagd. De kans dat dit gebeurt, is overigens klein. Als eventuele maatregelen gevolgen hebben voor deelnemers, dan worden zij hierover geïnformeerd.

Samenstelling pensioen

Het pensioen bestaat uit de volgende onderdelen: 

Maximumloon pensioenopbouw

De pensioenregeling kent een maximumloon tot waarover pensioen wordt opgebouwd. De grens daarvoor is gelijk aan het maximumloon Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Over het deel van het loon dat boven deze grens komt, hoeft geen pensioenpremie meer te worden betaald. De werknemer bouwt ook geen pensioen meer op boven dit bedrag. Bij Rekencijfers vindt u het meest actuele maximumloon.

Pensioenregeling detailhandel 2002-2005

Een aantal werknemers blijft in de Pensioenregeling detailhandel 2005. Dit geldt voor werknemers:

  • die op 31 december 2005 én op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen omdat zij volledig arbeidsongeschikt waren óf 
  • voor wie vóór of op 1 januari 2006 de VUT-uitkering is ingegaan.       

Meer informatie over deze pensioenregeling? Neem contact op met onze Werkgeversdesk

Prepensioen

Sinds 1 januari 2006 is de prepensioenregeling vervallen. Dit betekent dat werknemers vanaf die datum geen prepensioen meer opbouwen en dat er geen nieuwe prepensioenuitkeringen meer ingaan. Het opgebouwde prepensioen verdwijnt niet, maar wordt omgezet in ouderdomspensioen. Hierdoor wordt het ouderdomspensioen hoger. Dit ouderdomspensioen kan gebruikt worden om vóór de pensioenleeftijd te stoppen met werken. Een werknemer kan de prepensioenuitkering nog ontvangen vanaf 2007, als hij of zij bezwaar maakt tegen de omzetting en uiteraard aan de voorwaarden voor prepensioen voldoet. 

Pensioenovereenkomst

Volgens de Pensioenwet geldt met ingang van 1 januari 2007 dat er tussen de werkgever en de werknemer een pensioenovereenkomst wordt gesloten. Dit geldt niet bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds zoals Pensioenfonds Detailhandel. De pensioenregeling die door sociale partners is overeengekomen, is feitelijk de pensioenovereenkomst.